4B2B.sk

Ochrana osobných údajov

Prečítať

Nasledovné informácie sa týkajú spracúvania osobných údajov podľa čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) v súlade s § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“). Zabezpečenie ochrany osobných údajov a dôverné zaobchádzanie s osobnými údajmi je pre nás veľmi dôležité, a preto kladieme dôraz na súlad spracúvania osobných údajov dotknutých osôb s platnými právnymi predpismi a princípmi a požiadavkami z nich vyplývajúcich. Cieľom tohto textu je dotknuté osoby (vás) transparentne informovať o spôsobe spracovania a ochrane osobných údajov, ktoré nám poskytnete.

V texte sa dozviete najmä tieto informácie:

1. Aké osobné údaje o dotknutých osobách ako prevádzkovateľ zhromažďujeme, prečo ich zhromažďujeme a používame a komu ich poskytujeme

2. objasníme Vám akým spôsobom používame osobné údaje poskytnuté dotknutými osobami na to, aby sme mohli ponúkať a poskytovať kvalitné a profesionálne služby

3. oboznámime dotknuté osoby s ich právami a možnosťami, pokiaľ ide o osobné údaje, ktoré o nich zhromažďujeme a spracovávame

4. oboznámime vás s tým, ako sa staráme o ochranu súkromia dotknutých osôb

Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľ je osoba, ktorá spracúva osobné údaje dotknutej osoby. Prevádzkovateľom týchto internetových stránok je spoločnosť 4B2B consulting s. r. o., so sídlom Haburská 86/23 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 51876701, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 130723/B(ďalej ako 4B2B). Kontaktné údaje: +421 911 70 50 90, ks.b2b4@eciffo.

V prípade, ak máte akékoľvek otázky, môžete sa na nás obrátiť prostredníctvom elektronickej pošty na adrese ks.b2b4@eciffo.

Dotknutá osoba

Dotknutou osobou je každá fyzická osoba, ktorá poskytuje prevádzkovateľovi osobné údaje v súvislosti s využívaním služieb prevádzkovateľa alebo v súvislosti s prejaveným záujmom o takéto služby. Dotknutou osobou je aj fyzická osoba konajúca v mene právnickej osoby, ak táto fyzická osoba poskytuje svoje osobné údaje v súvislosti s využívaním služieb prevádzkovateľa alebo v súvislosti s prejaveným záujmom o takéto služby.

Osobné údaje

Osobnými údajmi sú akékoľvek údaje, na základe ktorých je dotknutá osoba identifikovaná alebo identifikovateľná. Rozsah Vašich osobných údajov, ktoré spoločnosť 4B2B spracúva, závisí od účelu, na ktorý sú tieto osobné údaje spracúvané.

Jednotlivé kategórie a typy osobných údajov, ktoré spracúvame, vždy závisia od účelu pre ktorý Vaše osobné údaje spracúvame a právneho základu, na základe ktorého ich spracúvame.

Aké údaje o dotknutých osobách spracúvame

Spracúvané osobné údaje sa vždy líšia v závislosti od žiadosti resp. aktivity dotknutej osoby na našej webovej lokalite.

1. Objednanie služby

V prípade objednania služby prevádzkovateľ v objednávkovom formulári od dotknutej osoby požaduje osobné údaje potrebné na preukázanie seriózneho záujmu o služby poskytovateľa a to v rozsahu meno a priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa. Na základe týchto údajov prevádzkovateľ skontaktuje dotknutú osobu a v prípade potvrdenie objednávky sa prevádzkovateľ s dotknutou osobou dohodnú na realizácii služby. V závislosti od druhu objednanej služby môžeme o dotknutých osobách spracovávať okrem vyššie uvedených aj tieto údaje: Tituly pred a za menom, meno a priezvisko otca, meno a priezvisko matky, meno a priezvisko matky za slobodna, národnosť, dátum narodenia, rodné číslo, trvalý pobyt, rodné číslo, doklad totožnosti, číslo dokladu totožnosti, vyobrazenie podoby, miesto narodenia, predchádzajúce meno a priezvisko, výšku obchodného podielu v spoločnosti. V prípade ak dotknutá osoba zastupuje právnickú osobu tak aj obchodné meno, IČO, DIČ, IČ DPH a sídlo tejto spoločnosti ako aj kontaktné telefónne číslo a emailovú adresu tejto právnickej osoby.

2. Kontaktný formulár

Prevádzkovateľ umožňuje komukoľvek informovať sa ohľadom poskytovania jeho služieb, obchodných podmienkach, či ohľadom akýchkoľvek iných skutočností týkajúcich sa obchodnej činnosti prevádzkovateľa, a to prostredníctvom kontaktného formulára, v ktorom dotknutá osoba okrem opisu svojej požiadavky uvedie tiež údaje nevyhnutné k jej vybaveniu zo strany prevádzkovateľa, ktorými sú meno, priezvisko a e-mailová adresa a telefónne číslo.

3. Prihlásenie k odoberaniu newslettra

Prevádzkovateľ umožňuje komukoľvek prihlásiť sa k odberu informačných emailov, ktoré najmä informujú o aktuálnych akciách, zľavách, o nových článkoch na blogu či iných aktivitách prevádzkovateľa. Pri prihlásení k newslettru o dotknutej osobe spracovávame emailovú adresu. Uvedenie mena a priezviska je dobrovoľné.

Na aké účely používame osobné údaje dotknutých osôb

1. Plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo k tomu aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy

Vyššie uvedený právny základ sa týka spracúvania Vašich osobných údajov ako dotknutej osoby na tieto účely:

1. Na uzatvorenie platnej zmluvy medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou a na účely jej riadneho plnenia oboma zmluvnými stranami

2. V rámci predzmluvných vzťahov na účely zodpovedania otázok dotknutej osoby zadanej prostredníctvom kontaktného formulára, súvisiacich s poskytovaním služieb

2. Spracúvanie osobných údajov, ktoré je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov sledovaných prevádzkovateľom

Vyššie uvedený právny základ sa vzťahuje k spracúvaniu Vašich osobných údajov ako dotknutej osoby na tieto účely:

1. Na marketingové účely v podobe rôznych foriem propagácie služieb prevádzkovateľa smerovaných na klientov prevádzkovateľa, s ktorými je v zmluvnom vzťahu

2. Na vymáhanie prípadných nárokov vyplývajúcich zo zmluvy medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou.

3. Využívanie cookies bez profilovania dotknutej osoby a bez možnosti identifikovať príslušné spojenie medzi dotknutou osobou a konkrétnou IP adresou. Detailné informácie o cookies použitých na webovej lokalite prevádzkovateľa, súhlasu s ich používaním podľa § 55 ods. 5 zákona o elektronických komunikáciách

3. Spracovávanie osobných údajov na základe slobodného a informovaného súhlasu dotknutej osoby

Vyššie uvedený právny základ sa vzťahuje k spracúvaniu Vašich osobných údajov ako dotknutej osoby na tieto účely:

1. Na marketingové účely, ak dotknutá osoba nie je v žiadnom zmluvnom vzťahu k prevádzkovateľovi a na tieto účely udelila prevádzkovateľovi slobodný a informovaný súhlas, najmä vo vzťahu k zasielaniu informácií o nových článkoch na blogu, novinkách v legislatíve, aktuálnych ponukách a akciách pre odoberateľov newslettra, či pri iných formách marketingu. Každý udelený súhlas je dobrovoľný a dotknutá osoba ho môže kedykoľvek odvolať v patičke každého takto obdržaného emailu, prípadne poslaním žiadosti na email ks.b2b4@eciffo čo však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov pred jeho odvolaním.

2. Na zabezpečenie komunikácie prostredníctvom kontaktného formulára prevádzkovateľa, zverejneného na jeho webovej stránke, v rámci ktorej dochádza k vybavovaniu požiadaviek a otázok, ako aj prípadnej súvisiacej komunikácie s takou dotknutou osobou, ktorá nemá zmluvný ani iný právny vzťah s prevádzkovateľom, ktorý by umožňoval spracúvať jej osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko a e-mailová adresa, telefónne číslo na inom právnom základe, takáto dotknutá osoba súhlasí s takýmto spracovaním osobných údajov vyplnením a odoslaním kontaktného formulára.

3. Na účely zasielania informácií o pracovných miestach u prevádzkovateľa, ktoré by mohli dotknutú osobu zaujímať, alebo pri zaradení dotknutých osôb ako uchádzačov do databázy kandidátov.

4. Spracúvanie osobných údajov, ktoré je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby v súlade s príslušnými všeobecne právnymi predpismi upravujúcimi povinnosť uchovávania osobných údajov a/alebo dokumentácie, v ktorej sú obsiahnuté, najmä pokiaľ ide o uchovávanie údajov o dotknutej osobe uvedených na faktúre, zmluve, alebo objednávke v účtovníctve prevádzkovateľa, v internej databáze obchodnej činnosti, alebo pri sprístupnení údajov štátnym a iným orgánom verejnej moci, ktoré vykonávajú dohľad nad činnosťou prevádzkovateľa, prípadne ktoré riešia spory, či uskutočňujú výkon právoplatných a vykonateľných rozhodnutí.

Ako dlho spracúvame osobné údaje

1. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby v súlade so zásadou minimalizácie uchovávania údajov počas trvania účelu, na ktorý prevádzkovateľ osobné údaje dotknutej osoby získal.

2. Prevádzkovateľ uchováva údaje dotknutých osôb s ktorými má platnú dlhodobú zmluvu pokým je táto zmluva platná a následne počas nevyhnutnej doby, ktorou je spravidla päť (5) rokov od jej vybavenia.

3. Prevádzkovateľ uchováva údaje dotknutých osôb s ktorými realizovaval jednorázový obchod, poskytol im službu na základe zmluvy počas nevyhnutnej doby, ktorou je spravidla päť (5) rokov od jej vybavenia.

4. Prevádzkovateľ uchováva údaje dotknutých osôb, ktorým zaslal zadarmo niektorý z ebookov počas nevyhnutnej doby, ktorou je spravidla päť (5) rokov od jej vybavenia.

5. Pokiaľ ide o spracúvanie osobných údajov, ktoré získal na základe dobrovoľného a informovaného súhlasu s doručovaním pravidelného newslettra, tieto údaje spracúvame a evidujeme, pokým sa dotknutá osoba z newslettra neodhlási.

Poskytovanie osobných údajov tretím osobám

V 4B2B spracúvame Vaše osobné údaje predovšetkým na vlastné účely. Okrem toho môžeme poskytnúť Vaše osobné údaje našim obchodným partnerom, prostredníctvom ktorých Vaše osobné údaje spracúvame. Ide o dôveryhodné osoby (tzv. príjemcovia a sprostredkovatelia), ktoré pre nás zabezpečujú vývoj, údržbu a prevádzkovanie webstránky, softvérových riešení a iných služieb, prostredníctvom ktorých Vaše osobné údaje spracúvame, alebo nám poskytujú služby (napr. ekonomické, právne, audítorské a marketingové).

1. Osobné údaje dotknutej osoby sú poskytnuté tretej osobe, ak je to nevyhnutné na plnenie zmluvy, alebo ak dotknutá osoba na takéto poskytnutie udelila výslovný súhlas. V rámci spracovania objednávky a plnenia zmluvy sú osobné údaje poskytované zmluvným poskytovateľom služieb prevádzkovateľa, ako napr. partnerské advokátske kancelárie, partnerské notárske úrady, banky a pod. Údaje môžu byť poskytovateľmi služieb použité výhradne na účely plnenia zmluvy alebo poskytovania iných služieb prevádzkovateľa dotknutej osobe.

2. Osobné údaje dotknutej osoby bude na základe pokynov prevádzkovateľa v postavení sprostredkovateľa a na účely stanovené prevádzkovateľom spracúvať externá firma, ktorou je tvorca a prevádzkovateľ webstránky prevádzkovateľa, poskytovateľ účtovníckych služieb, poskytovatelia právnych a audítorských služieb, poskytovateľ marketingových služieb, správca webstránky, poskytovateľ IT služieb (ďalej len „Sprostredkovateľ“), a to pri zabezpečení ochrany osobných údajov v súlade s príslušnými právnymi predpismi a v súlade s informáciami obsiahnutými v tomto dokumente.

Prenos osobných údajov do tretej krajiny

Prevádzkovateľ v súčasnosti neposkytuje osobné údaje do tretej krajiny, medzinárodnej organizácii ani 3. osobám, s výnimkou Sprostredkovateľa.

Právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie. Dotknutá osoba môže namietať spracúvanie jej osobných údajov na základe:

1. právneho titulu plnenia úloh realizovaných vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, alebo z právneho titulu oprávneného záujmu prevádzkovateľa,

2. spracúvania osobných údajov na účely priameho marketingu – v tomto prípade prevádzkovateľ už osobné údaje dotknutej osoby nesmie ďalej spracúvať,

3. spracovania na účely vedeckého či historického výskumu alebo na štatistické účely.

Prevádzkovateľ doručenú námietku v primeranom čase posúdi. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

Ďalšie práva dotknutej osoby vo vzťahu k ochrane svojich osobných údajov

1. Dotknutá osoba má právo na prístup k svojim osobným údajom

Na základe žiadosti dotknutej osoby vystaví prevádzkovateľ potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje dotknutej osoby. Pokiaľ prevádzkovateľ tieto údaje spracúva, vystaví na základe takejto žiadosti kópiu osobných údajov dotknutej osoby, ktorá obsahuje všetky náležitosti v súlade s právnymi predpismi na ochranu osobných údajov.

Vystavenie prvej kópie podľa vyššie uvedeného je bezplatné. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré dotknutá osoba požiada, bude prevádzkovateľ účtovať poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom, ktoré mu s vystavením kópie vzniknú. Pokiaľ dotknutá osoba požiada o informácie formou elektronických prostriedkov, budú jej poskytnuté v bežne používanej elektronickej podobe, a to formou e-mailu, pokiaľ nepožiada o iný spôsob.

2. Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov

Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov, pokiaľ prevádzkovateľ eviduje o dotknutej osobe nesprávne osobné údaje. Zároveň má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov. Prevádzkovateľ vykoná opravu, prípadne doplnenie osobných údajov bez zbytočného odkladu po tom, čo ho dotknutá osoba požiada alebo bezodkladne po tom, čo dotknutá osoba o potrebe doplnenia osobných údajov prevádzkovateľa oboznámi.

3. Dotknutá osoba má právo na vymazanie osobných údajov

Dotknutá osoba má právo na vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, za predpokladu, že:

1. osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali

2. dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva,

3. dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov uvedených v predchádzajúcom odstavci

4. osobné údaje sa spracúvali nezákonne

5. je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo

6. osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti osobe mladšej ako 16 rokov.

Prevádzkovateľ vykoná výmaz osobných údajov dotknutej osoby na základe žiadosti, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo vyhodnotí, že žiadosť dotknutej osoby je dôvodná.

Prevádzkovateľ však osobné údaje dotknutej osoby, napriek jej žiadosti nevymaže, ak je spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby potrebné:

1. na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie

2. na splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi

3. z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia

4. na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na výmaz znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo

5. na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov

4. Dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracúvanie osobných údajov

Dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, a to v prípade ak dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov námietkou počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov; alebo ak spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby je protizákonné a dotknutá osoba žiada namiesto výmazu osobných údajov obmedzenie ich použitia; alebo ak síce prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov; alebo ak dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného nároku prevádzkovateľa, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Ak dotknutá osoba požiada o obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov, prevádzkovateľ nebude s dotknutými údajmi vykonávať žiadne spracovateľské operácie, okrem uchovávania, bez súhlasu dotknutej osoby a v prípade zrušenia takéhoto obmedzenia spracúvania osobných údajov bude dotknutá osoba o tejto skutočnosti informovaná.

5. Dotknutá osoba má právo na prenosnosť údajov

Dotknutá osoba má právo na prenosnosť údajov, čo znamená, že prevádzkovateľ poskytne dotknutej osobe spracúvané osobné údaje, pričom má dotknutá osoba právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi v bežne používateľnom a strojovo čitateľnom formáte za predpokladu, že osobné údaje boli získané na základe súhlasu dotknutej osoby alebo na základe zmluvy a ich spracovanie prebieha formou automatizovaných prostriedkov.

6. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, pokiaľ bolo spracúvanie osobných údajov založené na tomto právnom titule. Dotknutá osoba svoj súhlas odvolá kontaktovaním zodpovednej osoby so svojou požiadavkou akýmkoľvek zvoleným spôsobom. Zákonnosť spracúvania osobných údajov na základe udeleného súhlasu však nie je jeho odvolaním dotknutá.

7. Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov SR

Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, pokiaľ sa domnieva, že boli porušené jeho práva v oblasti ochrany osobných údajov.

V prípade záujmu o viac informácií ohľadom spracúvania Vašich osobných údajov nás prosím kontaktujte na emailovej adrese ks.b2b4@eciffo, kde vám ich radi zodpovieme.

4B2B kontakt

4B2B advisory s.r.o.
Svätovavrinecká 10
831 01 Bratislava

ks.b2b4@eciffo
+421 951 327 299

Poslať email Kontakty

Park Inn Danube Hotel
4,50€/hod.

Zobraziť na mape

Garáž Centrum
3,70€ - 2,70€/hod.

Zobraziť na mape

Zastávka Zochova

Zobraziť spoje

Zastávka Hodžovo námestie

Zobraziť spoje

Kontaktujte nás

Vyplňte prosím kontakný formulár